vp_logo vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc

0-Home | RPC Historie
Vrijheid voelt u!
Met "SAMEN M0GEN BELEVEN" als credo benadrukt VrijheidsPlein het fundamentele belang van deelname van rolstoelgebonden festivalbezoekers (samen met partner/begeleider) aan goed-toegankelijke, veilige evenementen in de gehele samenleving. Zo hopen wij kille organisaties erop te wijzen dat die gegunde Vrijheid op juiste wijze ge-implementeerd dient te worden (welke, vrij gesproken, een fundamenteel & educatief stukje respect genereert binnen een eervolle context)

Een met liefde uitgevoerde implementatie van de RPC zorgt voor een hartverwarmend stukje vrijheidsbeleving waar niemand meer omheen kan.
Jong & oud & oud & jong hopen we aan te spreken, zowel met woorden als in gebaar.

"Groene Hartjes"

45 Vrijheidsschaal


VrijheidsPlein deelt kwaliteitskenmerken uit in de vorm van "Groene Hartjes".

Toegankelijkheid wordt weergegeven op een schaal, een schaal van vrijheid.

Het aantal Groene Hartjes geeft een duidelijke signaal aan doelgroep & samenleving dat men Tz(DU2RZAM&VERANTWURTLYCK) bezig is.

Schaal van Vrijheid:
1. Toegankelijkheid
2. Toiletvoorziening
3. RolstoelPodium
4. RPC Dienst
5. 100% aangepast

Festivals c.q. evenementen laten middels de toegekende hartjes integraal binnen hun eigen logo zien dat men de goede weg is ingeslagen.

Op elke reclameuiting ziet men dan in 1 oogopslag aan het logo hoe toegankelijk een festival is & welke faciliteiten u als rolstoeler mag verwachten.

5 Groene Hartjes is het maximaal haalbare voor een evenement binnen de huidige schaal. (halve hartjes zijn helaas ook mogelijk)

Een 100% score kan een evenement alleen behalen als er uitgebreid rekening wordt gehouden met mensen met andere ernstige beperkingen.

Het RPC protocol voor de praktijk voorziet dan ook in gedoog situaties zodat uitzonderingen op de regel mogelijk zijn. Protocollair gedogen i.s.m. med.EersteHulp kan soms nodig zijn om in uitzonderlijke gevallen de gehandicapte bezoeker ook een plekje op het veilige RolstoelPodium te mogen aanbieden. NB door organisatie voorgestelde buiten-protocollaire uitzonderingen vallen nooit onder verantwoording van VP-RPC indien haar veiligheidsprio in het geding komt!

"Bloed, zweet & tranen"

"Groene Hartjes" hoeft u niet onder stoelen of banken te steken want als organisatie uw nek uitsteken, pionieren & maatschappelijke verantwoording dragen mag per slot van rekening met trots getoond worden. Vergeet niet, er is immers "kei-hart" voor deze onderscheiding gestreden.

Het concept van de "Groene Hartjes" is uiteindelijk ook in te zetten door andere organisaties die met toegankelijkheidskwesties te maken hebben. Zij kunnen VrijheidsPlein altijd benaderen voor een implementatie advies.

Historisch Besef

Een paar maanden na de millennium-wisseling (volgens westerse jaartelling) rees het besef bij een kersverse vader dat de wereld om zijn gezin heen ontoegankelijk zou zijn voor zijn dochter vanwege een beperkende onbekende aangeboren conditie. De jaren verstreken, de levensbedreigende praktische realiteit als gevolg van het onbekende drukte als een Zwaard van Damocles op het toekomstperspectief van het jonge gezin. 0ndanks gebrek aan perspectief zette deze vader al zijn beperkte kennis & vaardigheden in om de uitzichtloosheid toch om te buigen in iets positiefs, wat in een stroomversnelling kwam toen na 6-7 jaar diagnostisch dolen een voorlopig definitieve diagnose werd gesteld in London.

Veranderingen in "oude-politiek" & "democratische" samenleving gaan altijd langzaam zo was hem geleerd , dus nam hij zich stoutmoedig voor actie te voeren in de vorm van een "Extreme-Guerilla-Marketing" campagne, qua stijl in een "Virtueel & Ful2 MTAL" jasje & met door "INTEL INS!45 !D!()T ()UTS!45" verkregen strategische concepten vanuit de "Denktank der Krijgsgeschiedenis". Deze excentrieke "Missie voor Vrijheid" had ook belangrijke doelen, waaronder het toegankelijk maken van een evenementen-terrein in de populaire/openbare ruimte, voor de rolstoel van zijn dochter & de samenleving de statistische significantie & intrinsieke waarde van empirisch onderzoek te tonen. Zo hebben wij elk onze eigen beperking binnen de beta-test die democratie heet, lijkt de onderliggende complexe boodschap. Kort door de bocht kon deze "dwaze" vader niet meer volledig genieten van al het leuke vertier op 0nsch VRYHEYDSCHPLEYN (vh. Domineeskamp) omdat hij het "samen-beleef-genot" niet kon delen met zijn gehele gezin vanwege een flinke beperking in perceptie van het bureauocratische "de-humanized" systeem & dat voedde zijn ogenschijnlijk onuitputtelijke vastberadenheid.


"EFFEN HET PAD"
RAELT moest aldus bevrijd worden vanuit een perspectiefloze politieke patstelling qua toegankelijkheid. Extreem creatieve middelen waren dus nodig om politiek & publiek te overtuigen binnen een kunstzinnige vredelievende doch kei-hart afgebakende context. De insteek van het eerste bovengrondse wapenfeit genaamd "Actie GrasKlinker" zou altijd ludiek zijn met een serieuze ondertoon.

In 2006 haakte de VrijheidsPleinRAELT campagne in op de groeiende onvrede over het slecht toegankelijke evenementen terrein in RAELT welke van oorsprong slechts een parkeer-functie had voor het winkelend publiek.

"We're on a mission"
Toen als vuursteun undercover van "Going Down" een actie gestart werd bij R&B om te netwerken & te lobbyen voor betere toegankelijkheid & rolstoelfaciliteiten werd het al gauw een heus rocknroll(stoel) avontuur genaamd "0PERATY0N 45EPTR0UT". Als "roadies" van Walter Trout)& The Radicals werden hij & zijn strijdmakker na een korte maar enerverende tour in thuisbasis RAELT verwelkomd. Het eerste contact was gelegd, netwerken deed het werk & de "infiltratie" was een feit!

Media Offensief
Een tijd later, samen met de inmiddels overleden "oud-strijder" Tonnie werd er vurig gesproken over toegankelijkheid & fatsoen bij een goed beluisterd programma van RTV RAELT.

Uiteindelijk gaf hy als gedreven kernveiligheidschwaarde-verdediger ook zijn "Acte de Présence" bij de perspectief-nota bespreking van RAELT(vh.gem.raalte). Met zijn houwtje-touwtje stijl & een politieke hartenkreet (in de vorm van een bevlogen toespraak) kwam geheel volgens script niet veel later de formele discussie over de toegankelijkheid eindelijk goed op gang. De impasse was doorbroken, Tsjakka. Partijen vonden elkaar & er gloorde hoop.

"Roots Bluesy Roots"

Bij R&B 2008 mochten vrijwilligers uit de periferie van de Gehandicapten Adviesraad RAELT o.l.v. oud-gediende Ingrid het toezicht op het RolstoelPodium verzorgen.

De complexiteit van de uitvoering & NLP-NG bracht de organisatie van het R&B Festival er toe om de ontluikende expertise in te roepen van de geïnspireerde "Vrijheid-Strijder" die toch wel behoorlijk in de picture kwam met zijn actie.

In 2009 werd dus het als multi-disciplinaire pilot dienende RPC concept geboren. Met een groep sociaal bewogen, muziek-minnende rekruten, & onder vaag mandaat, kwam VrijheidsPlein "al pionierend" tot voor 0NSCH aanvaardbare & werkbare protocollen.

"0NSCH" eigen toonaangevende & internationaal bekende R&B festival heeft tegenwoordig ondanks haar 3 1/2 Groene Hartjes een sterke voorbeeldfunctie voor alle zich zelf respecterende evenementen.

"Van Harte Gecertificeerd?"

DP(HELEND0RN) kwam in 2011 in het vizier van VrijheidsPlein door het verzoek van de organisaties om een adequate RPC implementatie op haar evenement toe te passen. Met heuse kenmerken van een goed toegankelijk familiefeest (Generation R0CK) mocht het landelijk bekende oer-festival pro forma 3 1/2 Groene Hartjes tonen in haar logo. Natuurlijk hopen we dat de aanbevelingen van een conforme RPC implementatie uiteindelijk leidt tot meer dan het huidige aantal "Groene Hartjes" & dan een daverend succes blijkt te zijn. We zijn inmiddels er van overtuigd dat onze "hartelijke certificering" een succes gaat worden..ook dankzij uw medewerking.

Als klap op de "lawinepijl" schaarde langzaamste kindje van de klas SH zich voor haar 60 jarig bestaan ook aan de "goede" kant door een RPC implementatie op het uiterst populaire Oogst- &Volksfeest toe te staan. Hulde aan een ieder die dit mogelijk maakte maar een voorlopige toekenning was natuurlijk niet definitief! Bovendien is het natuurlijk onwenselijk dat rolstoelers de toegang tot 0NSCH VrijheidsPlein ontmoedigd word zoals we zien met de onvriendelijke indeling van het festivalterrein in RAELT...en voor SH specifiek ...!3 1/2 Groene Hartjes hadden zij mogen voeren in hun logo ware het niet dat ALLE evenementen (per.08-11-2013)onder verscherpt toezicht staan wegens kernveiligheidsissues ...!


0nsch heeft er overigens vertrouwen in dat alle NYETYD festivals in gecorrigeerde vorm toekomstbestendig zouden kunnen worden! Dit gaat 0nsch uyteraard uytgebreyd testen van af (R)heden in de staatskundige proeftuin voor het verbeteren van "Empathy & Humanity" t.b.v. Next-Generationsch!

Levenslessen worden met een breed inzetbaar Stokje doorgegeven!
0nsch "Hartelijke Certificering" wordt in NYETYD elk jaar getoetst waarop men de verworvenheid behoud op het voeren van Groene Hartjes als toegankelijkheids-indicatie & welverdiende ondersteuning krijgt van 0NSCH aller VP-RPC.

"Allways on a mission"

Evenementen met rolstoelpodium & andere voorzieningen voor onze doelgroep dragen werkelijk bij aan een belangrijk stukje vrijheidsbeleving binnen een rechtvaardige samenleving.

"V4VYCTH0RY"
Wilt u VrijheidsPlein & haar RPC een zichtbaar hart onder de riem steken & uw stille steun betuigen, steun hun missie & maak het alom bekende "V for Victory" teken met uw vingers, dan weten zij genoeg..

VrijheidsPlein zal 2011 voor altijd in haar hart koesteren als een extra speciaal jaar want haar "Actie GrasKlinker" (een van de oorspronkelijke campagne doelstellingen) heeft voor RAELT haar belangrijkste doel bereikt.

Alle evenementen op "0NSCH VrijheidsPlein" zijn tegenwoordig in beginsel rolstoeltoegankelijk. Het Internationale Salland Festival krijgt hier een bijzondere vermelding als speciaal dankbetoon & omdat ze als enige festival een 100% adequate toiletvoorziening heeft ingezet. Tegenwoordig vertoeft ISF in TYENRAEN met hun fantastische feest. We danken hen & eren hen in retrospect.

VrijheidsPlein als ideële organisatie streeft voortdurend naar een toegankelijke uitgebalanceerde belevingswereld & zet zich in voor het wegnemen van drempels waar mogelijk. Wij danken u e.a. alvast van ganscher harte voor het glansrijk behalen van de finish in de allergrootste "Rolstoelrace" die nooit gehouden zou gaan worden? "Vroem vroem vroem vroem" vanaf 1 blanco A4tje & "HARTELYCKEGRUTN" uut RAELTz[EU(ISALAND)]uAH&UZ!?...:-)
0-Home | RPC Historie